+

لهستان > پادشاهی لهستان (1917 - 1918)

سال
سال1f5f10f20fسال
1f5f10f20f1918
1f5f10f20f1917
سیستم پولی: 1 مارکا = 100 فنیگو
1f - 1 فنیگ
5f - 5 فنیگو
10f - 10 فنیگو
20f - 20 فنیگو
uCoin