+

لهستان > اشغال آلمان (1917 - 1923)

سال
واریته
ترتیب: سال
سال1f5f10f20fسال
1f5f10f20f1918
1f5f10f20f1917
سیستم پولی: 1 مارکا = 100 فنیگو
1f - 1 فنیگ
5f - 5 فنیگو
10f - 10 فنیگو
20f - 20 فنیگو
uCoin