+

لهستان > Lodz Ghetto (1942 - 1943)

واریته
2
سال
سال10p5M10M20Mسال
 - 5M/Al
5M/AlMg
10M/Al
10M/AlMg
20M1943
10p
10p/↓
 -  -  - 1942
سیستم پولی: 1 مارک = 100 فنیگ
10p - 10 فنیگ
5M - 5 مارک
10M - 10 مارک
20M - 20 مارک
uCoin