+

پرتغال > جمهوری پرتغال (1969 - 1986)

مجموعه ضرابخانه
×
سال10c20c50c1$2.5$5$10$25$سال
 -  -  - 1$ - 5$ - 25$1986
 -  -  - 1$2.5$5$ - 25$1985
 -  -  - 1$2.5$5$ - 25$1984
 -  -  - 1$2.5$5$ - 25$1983
 -  -  - 1$2.5$5$ - 25$1982
 -  -  - 1$2.5$5$ - 25$1981
 -  -  -  - 2.5$5$ - 25$1980
10c - 50c1$2.5$5$ -  - 1979
10c - 50c1$2.5$5$ - 25$1978
10c - 50c1$2.5$5$ - 25$1977
10c - 50c1$2.5$5$ -  - 1976
10c - 50c1$2.5$5$ -  - 1975
10c20c50c1$2.5$5$10$ - 1974
10c20c50c1$2.5$5$10$ - 1973
10c20c50c1$2.5$5$10$ - 1972
10c20c50c1$2.5$5$10$ - 1971
10c20c50c1$2.5$5$ -  - 1970
10c20c50c1$2.5$5$ -  - 1969
سیستم پولی: 1 اسکودو = 100 سنتاوس
10c - 10 سنتاوو
20c - 20 سنتاوو
50c - 50 سنتاوو
1$ - 1 اسکودو
2.5$ - 2.5 اسکودو
5$ - 5 اسکودو
10$ - 10 اسکودو
25$ - 25 اسکودو
uCoin