+

تیمور پرتغال > پاتاکا (1886 - 1957)

سال10a20a50a$1سال
10a - 50a - 1951
10a - 50a - 1948
10a20a50a - 1945
 -  -  - $11894
 -  -  - $11890
 -  -  - $11886
سیستم پولی: 1 پاتاکا = 100 آوو
10a - 10 آوس
20a - 20 آوس
50a - 50 آوس
$1 - 1 پاتاکا
uCoin