+

پورتوریکو > Peso (1895 - 1896)

سال
سال5c10c20c40c$1سال
5c10c - 40c - 1896
 -  - 20c - $11895
سیستم پولی: 1 پزو = 100 سنتاوس
5c - 5 سنتاوو
10c - 10 سنتاوو
20c - 20 سنتاوو
40c - 40 سنتاوس
$1 - 1 پزو
uCoin