+

رودزیا > دلار (1970 - 1977)

مجموعه ضرابخانه
×
سال½c1c2½c5c10c20c25cسال
½c1c - 5c - 20c - 1977
 - 1c - 5c -  -  - 1976
½c1c - 5c10c20c25c1975
 - 1c -  -  -  -  - 1974
 - 1c - 5c -  -  - 1973
½c1c -  -  -  -  - 1972
½c1c -  -  -  -  - 1971
½c1c2½c -  -  -  - 1970
سیستم پولی: 1 دلار = 100 سنت
½c - ½ سنت
1c - 1 سنت
2½c - ½2 سنت
5c - 5 سنت
10c - 10 سنت
20c - 20 سنت
25c - 25 سنت
uCoin