+

رومانی > جمهوری رومانی (2005 - 2019)

مجموعه ضرابخانه
×
سال1b5b10b50bسال
1b5b10b50b2019
1b5b10b50b2018
1b5b10b50b2017
1b5b10b50b2016
1b5b10b50b2015
1b5b10b50b2014
1b5b10b50b2013
1b5b10b50b2012
1b5b10b50b2011
1b5b10b50b2010
1b5b10b50b2009
1b5b10b50b2008
1b5b10b50b2007
1b5b10b50b2006
1b5b10b50b2005
سیستم پولی: 1 لئو = 100 بانی
1b - 1 بان
5b - 5 بانی
10b - 10 بانی
50b - 50 بانی
uCoin