+

رومانی > جمهوری رومانی (1990 - 2005)

واریته
4
مجموعه ضرابخانه
×
سال1L5L10L20L50L100L500L1000L5000Lسال
 -  -  -  -  -  - 500L -  - 2006
1L -  -  -  - 100L500L1000L5000L2005
 -  -  -  -  -  -  - 1000L5000L2004
1L - 10L20L50L100L - 1000L5000L2003
 -  -  -  -  -  -  - 1000L5000L2002
 -  -  -  -  -  -  - 1000L5000L2001
1L5L10L20L50L100L500L1000L - 2000
 -  -  -  -  -  - 500L -  - 1999
1L -  - 20L50L100L -  -  - 1996
1L5L10L20L50L100L -  -  - 1995
1L5L10L20L50L100L -  -  - 1994
1L5L10L20L50L100L -  -  - 1993
1L5L10L20L50L100L -  -  - 1992
 -  - 10L20L50L100L -  -  - 1991
 -  - 10L -  -  -  -  -  - 1990
سیستم پولی: 1 لئو = 100 بانی
1L - 1 لئو
5L - 5 لی
10L - 10 لی
20L - 20 لی
50L - 50 لی
100L - 100 لی
500L - 500 لی
1000L - 1000 لی
5000L - 5000 لی
uCoin