+

رومانی > جمهوری سوسیالیستی (1948 - 1989)

سال1b3b5b10b15b25b50b1L2L3L5L20Lسال
 -  -  -  -  - 25b -  -  -  -  -  - 1982
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 5L - 1978
 -  - 5b - 15b -  -  -  -  -  -  - 1975
 -  - 5b - 15b25b - 1L - 3L -  - 1966
 -  - 5b -  -  -  - 1L - 3L -  - 1963
 -  -  -  - 15b25b -  -  -  -  -  - 1960
 -  - 5b -  -  -  -  -  -  -  -  - 1957
 -  - 5b10b -  - 50b -  -  -  -  - 1956
 -  - 5b10b - 25b50b -  -  -  -  - 1955
1b3b5b10b - 25b -  -  -  -  -  - 1954
1b3b5b -  - 25b -  -  -  -  -  - 1953
1b3b5b10b - 25b - 1L2L -  -  - 1952
 -  -  -  -  -  -  - 1L/Al
1L/Br
2L/Al
2L/Br
 - 5L20L1951
 -  -  -  -  -  -  - 1L2L - 5L - 1950
 -  -  -  -  -  -  - 1L -  - 5L - 1949
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 5L - 1948
سیستم پولی: 1 لئو = 100 بانی
1b - 1 بان
3b - 3 بانی
5b - 5 بانی
10b - 10 بانی
15b - 15 بانی
25b - 25 بانی
50b - 50 بانی
1L - 1 لئو
2L - 2 لی
3L - 3 لی
5L - 5 لی
20L - 20 لی
uCoin