+

رومانی > پادشاهی رومانی (1930 - 1947)

واریته
18
سال50b1L2L5L10L20L50L100L200L250L500L2000L10000L25000L100000Lسال
50b1L2L5L -  -  -  -  -  -  -  - 10000L -  - 1947
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 500L2000L - 25000L100000L1946
 -  -  -  -  -  -  -  - 200L - 500L -  -  -  - 1945
 -  -  -  -  - 20L - 100L -  - 500L -  -  -  - 1944
 -  -  -  -  - 20L - 100L -  -  -  -  -  -  - 1943
 -  -  - 5L - 20L -  - 200L -  -  -  -  -  - 1942
 - 1L2L -  -  -  -  -  - 250L -  -  -  -  - 1941
 - 1L -  -  -  -  -  -  - 250L -  -  -  -  - 1940
 - 1L -  -  -  -  -  -  - 250L -  -  -  -  - 1939
 - 1L -  -  -  - 50L100L -  -  -  -  -  -  - 1938
 -  -  -  -  -  - 50L -  -  -  -  -  -  -  - 1937
 -  -  -  -  -  -  - 100L -  -  -  -  -  -  - 1936
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 250L -  -  -  -  - 1935
 -  -  -  -  -  -  - 100L -  -  -  -  -  -  - 1932
 -  -  - 5L10L20L/Carol
20L/Mihai
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 1930
سیستم پولی: 1 لئو = 100 بانی
50b - 50 بانی
1L - 1 لئو
2L - 2 لی
5L - 5 لی
10L - 10 لی
20L - 20 لی
50L - 50 لی
100L - 100 لی
200L - 200 لی
250L - 250 لی
500L - 500 لی
2000L - 2000 لی
10000L - 10000 لی
25000L - 25000 لی
100000L - 100000 لی
uCoin