+

رواندا-بروندی > اتحادیه پولی رواندا و بروندی (1960 - 1964)

عنوان
سال1Fسال
1F1964
1F1961
1F1960
سیستم پولی: 1 فرانک = 100 سنتیم
1F - 1 فرانک
uCoin