+

روسیه > فدراسیون روسیه (1997 - 2019)

واریته
176
مجموعه ضرابخانه
×
سال1k5k10k50k1R2R5R10Rسال
 -  -  -  - 1R2R5R10R2019
 -  -  -  - 1R2R5R10R2018
1k5k -  - 1R2R5R10R2017
 -  -  -  - 1R2R5R10R2016
 -  - 10k50k1R2R5R10R2015
1k5k10k50k1R2R5R - 2014
 -  - 10k50k1R2R5R10R2013
 -  - 10k50k1R2R5R10R2012
 -  - 10k50k1R2R5R10R2011
 -  - 10k50k1R2R5R10R2010
1k5k10k50k1R/CuNi
1R/St
2R/CuNi
2R/St
5R/CuNi
5R/St
10R2009
1k5k10k50k1R2R5R - 2008
1k5k10k50k1R2R -  - 2007
1k5k10k/Br
10k/St
50k/Br
50k/St
1R2R -  - 2006
1k5k10k50k1R -  -  - 2005
1k5k10k50k -  -  -  - 2004
1k5k10k50k1R2R5R - 2003
1k5k10k50k1R2R5R - 2002
1k5k10k50k1R2R -  - 2001
1k5k10k -  -  -  -  - 2000
1k - 10k50k1R2R5R - 1999
1k5k10k50k1R2R5R - 1998
1k5k10k50k1R2R5R - 1997
سیستم پولی: 1 روبل = 100 کوپک
1k - 1 کوپک
5k - 5 کوپک
10k - 10 کوپک
50k - 50 کوپک
1R - 1 روبل
2R - 2 روبل
5R - 5 روبل
10R - 10 روبل
uCoin