+

روسیه > صادر شده توسط بانک روسیه (1992 - 1996)

واریته
26
مجموعه ضرابخانه
×
سال
سال1R5R10R20R50R100Rسال
 -  - 10R/CuNi
10R/St
20R/CuNi
20R/St
50R/AlBr
50R/St
100R1993
1R5R10R/CuNi
10R/St
20R50R100R1992
سیستم پولی: 1 روبل = 100 کوپک
1R - 1 روبل
5R - 5 روبل
10R - 10 روبل
20R - 20 روبل
50R - 50 روبل
100R - 100 روبل
uCoin