+

اتحاد جماهیر شوروی > صادر شده توسط بانک دولتی (1991 - 1992)

واریته
4
مجموعه ضرابخانه
×
سال
سال10k50k1R5R10Rسال
 -  -  -  - 10R1992
10k50k1R5R10R1991
سیستم پولی: 1 روبل = 100 کوپک
10k - 10 کوپک
50k - 50 کوپک
1R - 1 روبل
5R - 5 روبل
10R - 10 روبل
uCoin