+

روسیه > امپراطور پتر دوم (1727 - 1730)

واریته
2
سال1k5k50k1Rسال
1k5k50k1R1729
1k - 50k1R1728
 -  - 50k
50k/SPB
1R
1R/SPB
1727
سیستم پولی: 1 روبل = 100 کوپک
1k - 1 کوپک
5k - 5 کوپک
50k - 1 poltina
1R - 1 روبل
uCoin