+

روسیه > امپراتریس کاترین اول (1725 - 1727)

واریته
6
سال5k10k50k1Rسال
5k/KD
5k/MD
5k/ND
 - 50k/◠
50k/◡
1R1727
5k/MD
5k/ND
10k50k/←◠
50k/←◡
50k/→◠
50k/→◡
1R/MMD
1R/←SPB
1R/→SPB
1726
 -  -  - 1R/big
1R/small
1R/←SPB
1725
سیستم پولی: 1 روبل = 100 کوپک
5k - 5 کوپک
10k - 1 grivna
50k - 1 poltina
1R - 1 روبل
uCoin