+

رواندا > جمهوری رواندا (1964 - 2018)

سال½RF1RF5RF10RF20RF50RF100RFسال
 -  -  -  -  - 50RF - 2011
 -  - 5RF10RF20RF50RF - 2009
 -  -  -  -  -  - 100RF2007
 - 1RF5RF10RF20RF50RF - 2003
 -  - 5RF -  -  -  - 1987
 - 1RF - 10RF -  -  - 1985
 - 1RF5RF - 20RF50RF - 1977
 - 1RF5RF10RF -  -  - 1974
½RF -  -  -  -  -  - 1970
 - 1RF -  -  -  -  - 1969
 - 1RF5RF -  -  -  - 1965
 - 1RF5RF10RF -  -  - 1964
سیستم پولی: 1 فرانک = 100 سنتیم
½RF - ½ فرانک
1RF - 1 فرانک
5RF - 5 فرانک
10RF - 10 فرانک
20RF - 20 فرانک
50RF - 50 فرانک
100RF - 100 فرانک
uCoin