+

سنت کیتس و نویس > دلار (1965 - 2017)

سالارزشموضوعKrause
1985Royal VisitKM# 3
1983IndependenceKM# 2
1982200th Anniversary - Battle of the SaintsKM# 4
1970FAOKM# 1
سیستم پولی: 1 دلار = 100 سنت
$4 - 4 دلار
$10 - 10 دلار
$20 - 20 دلار
uCoin