+

سن پیر و میکلون > قلمروهای آن سوی دریاهای فرانسه (1948 - 1948)

سال
سال1F2Fسال
1F2F1948
سیستم پولی: 1 فرانک = 100 سنتیم
1F - 1 فرانک
2F - 2 فرانک
uCoin