+

سان مارینو > جمهوری سان مارینو (1864 - 1938)

سال10c50cL1L2L5L10L20سال
10c -  -  - L5L10L201938
10c -  -  - L5L10L201937
10c -  -  - L5L10L201936
10c -  -  - L5L10L201935
 -  -  -  -  - L5L10L201933
 -  -  -  -  - L5L10L201932
 -  -  -  -  - L5L10L201931
 -  -  -  -  -  - L10L201925
 -  -  - L1L2 -  -  - 1906
 -  - 50cL1L2L5 -  - 1898
10c -  -  -  -  -  - 1894
 - 10c -  -  -  -  -  - 1893
 - 10c -  -  -  -  -  - 1875
 -  -  -  -  -  -  - 1869
 -  -  -  -  -  -  - 1864
سیستم پولی: 1 لیره = 100 سنتسیمی
 - 5 سنتسیمی
10c - 10 سنتسیمی
50c - 50 سنتسیمی
L1 - 1 لیره
L2 - 2 لیره
L5 - 5 لیره
L10 - 10 لیره
L20 - 20 لیره
uCoin