+

ساردنی > Kingdom of Sardinia (1816 - 1868)

واریته
253
سال50c₤1₤2₤5₤20سال
50c₤1₤2₤5₤201841
سیستم پولی: 1 لیره = 100 سنتسیمی
1c - 1 سنتسیمو
3c - 3 سنتسیمی
5c - 5 سنتسیمی
25c - 25 سنتسیمی
50c - 50 سنتسیمی
₤1 - 1 لیره
₤2 - 2 لیره
₤5 - 5 لیره
₤10 - 10 لیره
₤20 - 20 لیره
₤40 - 40 لیره
₤80 - 80 لیره
₤100 - 100 لیره
uCoin