+

اسکاتلند > King William III (1689 - 1702)

سال2p6p5S10S20S40S60S½P1Pسال
 -  - 5S -  -  -  - ½P1P1701
 -  - 5S -  - 40S -  -  - 1700
 -  - 5S10S20S40S -  -  - 1699
 -  -  - 10S20S40S -  -  - 1698
2p6p5S10S20S40S -  -  - 1697
2p6p5S10S20S40S -  -  - 1696
2p6p5S10S20S40S -  -  - 1695
2p6p5S10S - 40S -  -  - 1694
2p6p -  -  - 40S -  -  - 1693
2p6p - 10S - 40S60S -  - 1692
2p6p5S10S - 40S60S -  - 1691
 -  -  - 10S - 40S -  -  - 1690
 -  -  - 10S - 40S -  -  - 1689
سیستم پولی: 1 پوند = 20 شیلینگ = 240 پنس
2p - 2 پنس
6p - 6 پنس
5S - 5 شیلینگ
10S - 10 شیلینگ
20S - 20 شیلینگ
40S - 40 شیلینگ
60S - 60 شیلینگ
½P - ½ pistole
1P - 1 pistole
uCoin