+

صربستان > جمهوری صربستان (2003 - 2018)

سال1D2D5D10D20Dسال
1D2D5D -  - 2018
1D2D5D -  - 2016
1D2D5D -  - 2014
1D2D5D -  - 2013
1D2D5D10D20D2012
1D2D5D10D20D2011
1D2D/NiBr
2D/St
5D10D20D2010
1D/new
1D/old
2D/NiBr
2D/St
5D - 20D2009
1D2D5D -  - 2008
1D2D5D10D20D2007
1D2D5D10D20D2006
1D/CNZ
1D/NiBr
 - 5D10D - 2005
1D -  -  -  - 2004
1D2D5D10D20D2003
سیستم پولی: 1 دینار = 100 پارا
1D - 1 دینار
2D - 2 دینار
5D - 5 دینار
10D - 10 دینار
20D - 20 دینار
uCoin