+

صربستان > پادشاهی صربستان (1882 - 1917)

واریته
6
مجموعه ضرابخانه
×
سال2p5p10p20p50p1D2D10D20Dسال
 - 5p10p20p -  -  -  -  - 1917
 -  -  -  - 50p1D2D -  - 1915
 - 5p10p20p50p1D2D -  - 1912
2p5p10p20p50p1D2D -  - 1904
 -  -  -  -  - 1D2D -  - 1897
 - 5p10p20p -  -  -  -  - 1884
 - 5p10p20p -  -  -  -  - 1883
 -  -  -  -  -  -  - 10D20D1882
سیستم پولی: 1 دینار = 100 پارا
2p - 2 پارا
5p - 5 پارا
10p - 10 پارا
20p - 20 پارا
50p - 50 پارا
1D - 1 دینار
2D - 2 دینار
10D - 10 دینار
20D - 20 دینار
uCoin