+

یوگسلاوی > یوگسلاوی سوسیالیست (1945 - 1992)

واریته
4
مجموعه ضرابخانه
×
سال5p10p20p25p50p1D2D5D10D20D50D100Dسال
 -  -  -  -  -  - 2D5D -  -  -  - 1992
 - 10p20p - 50p1D2D5D -  -  -  - 1991
 - 10p20p - 50p1D2D5D -  -  -  - 1990
 -  -  -  -  -  -  -  - 10D20D50D100D1989
 -  -  -  -  -  -  -  - 10D/n
10D/o
20D50D/n
50D/o
100D/n
100D/o
1988
 -  -  -  -  -  -  -  - 10D20D50D100D1987
 -  -  -  -  - 1D2D5D10D20D50D100D1986
 -  -  -  -  - 1D2D5D10D20D50D100D1985
 -  -  -  - 50p1D2D5D10D -  -  - 1984
 -  -  - 25p50p1D2D5D10D -  -  - 1983
 -  -  - 25p50p1D2D5D10D -  -  - 1982
5p10p20p - 50p1D2D5D10D -  -  - 1981
5p10p20p - 50p1D2D5D10D -  -  - 1980
5p10p20p - 50p1D2D5D10D -  -  - 1979
5p10p20p - 50p1D2D5D10D -  -  - 1978
5p10p20p - 50p1D2D5D10D -  -  - 1977
5p10p20p - 50p1D2D5D10D -  -  - 1976
5p10p20p - 50p1D2D5D -  -  -  - 1975
5p10p20p - 50p1D2D5D -  -  -  - 1974
5p10p20p - 50p1D2D5D -  -  -  - 1973
 -  -  -  -  -  - 2D5D -  -  -  - 1972
 -  -  -  -  -  - 2D5D -  -  -  - 1971
 -  -  -  -  - 1D -  -  -  -  -  - 1968
5p
5p/*
10p20p - 50p1D -  -  -  -  -  - 1965
 -  -  -  -  - 1D2D5D10D20D50D - 1963
 -  -  -  -  -  -  -  - 10D20D50D - 1955
 -  -  -  - 50p1D2D5D -  -  -  - 1953
 -  -  -  - 50p1D2D5D -  -  -  - 1945
سیستم پولی: 1 دینار = 100 پارا
5p - 5 پارا
10p - 10 پارا
20p - 20 پارا
25p - 25 پارا
50p - 50 پارا
1D - 1 دینار
2D - 2 دینار
5D - 5 دینار
10D - 10 دینار
20D - 20 دینار
50D - 50 دینارا
100D - 100 دینارا
uCoin