+

اسلونی > جمهوری اسلونی (1991 - 2006)

مجموعه ضرابخانه
×
سال10s20s50s1T2T5T10T20T50Tسال
10s20s50s1T2T5T10T20T50T2006
10s20s50s1T2T5T10T20T50T2005
10s20s50s1T2T5T10T20T50T2004
10s20s50s1T2T5T10T20T50T2003
10s20s50s1T2T5T10T -  - 2002
10s20s50s1T2T5T10T -  - 2001
10s20s50s1T2T5T10T -  - 2000
 -  -  - 1T2T5T -  -  - 1999
 -  -  - 1T2T5T -  -  - 1998
 -  -  - 1T2T5T -  -  - 1997
 -  - 50s1T2T5T -  -  - 1996
10s20s50s1T2T5T -  -  - 1995
10s20s50s1T2T5T -  -  - 1994
10s20s50s1T2T5T -  -  - 1993
10s20s50s1T2T5T -  -  - 1992
سیستم پولی: 1 تولار = 100 استوتینو
10s - 10 استوتینو
20s - 20 استوتینو
50s - 50 استوتینو
1T - 1 تولار
2T - 2 تولارجا
5T - 5 تولارجو
10T - 10 تولارجو
20T - 20 تولارجو
50T - 50 تولارجو
uCoin