+

کره جنوبی > جمهوری کره (1966 - 1982)

سال₩1₩5₩10₩50₩100سال
₩1₩5₩10₩50₩1001982
₩1₩5₩10₩50₩1001981
₩1₩5₩10₩50₩1001980
₩1₩5₩10₩50₩1001979
₩1₩5₩10₩50₩1001978
₩1₩5₩10₩50₩1001977
₩1 -  -  -  - 1976
₩1 - ₩10 - ₩1001975
₩1 - ₩10₩50₩1001974
 -  - ₩10₩50₩1001973
 - ₩5₩10₩50₩1001972
 - ₩5₩10 - ₩1001971
₩1₩5₩10 - ₩1001970
₩1₩5₩10 -  - 1969
₩1₩5₩10 -  - 1968
₩1₩5₩10 -  - 1967
₩1₩5₩10 -  - 1966
سیستم پولی: 1 ون = 100 جئون
₩1 - 1 ون
₩5 - 5 ون
₩10 - 10 ون
₩50 - 50 ون
₩100 - 100 ون
uCoin