+

اسپانیا > جمهوری دوم (1931 - 1939)

واریته
4
سال5c25c50c1₧سال
 - 25c -  - 1938
5c25c50c1₧1937
 - 25c -  - 1934
 -  -  - 1₧1933
سیستم پولی: 1 پزوتا = 100 سنتیمو
5c - 5 سنتیمو
25c - 25 سنتیمو
50c - 50 سنتیمو
1₧ - 1 پزوتا
uCoin