+

اسپانیا > اتحادیه اروپا (یورو) (1999 - 2018)

واریته
ترتیب: سال
سال1c2c5c10c20c50c€1€2سال
1c2c5c10c20c50c€1€22018
1c2c5c10c20c50c€1€22017
1c2c5c10c20c50c€1€22016
1c2c5c10c20c50c€1€22015
1c2c5c10c20c50c€1€22014
1c2c5c10c20c50c€1€22013
1c2c5c10c20c50c€1€22012
1c2c5c10c20c50c€1€22011
1c2c5c10c20c50c€1€22010
1c2c5c10c20c50c€1€22009
1c2c5c10c20c50c€1€22008
1c2c5c10c20c50c€1€22007
1c2c5c10c20c50c€1€22006
1c2c5c10c20c50c€1€22005
1c2c5c10c20c50c€1€22004
1c2c5c10c20c50c€1€22003
1c2c5c10c20c50c€1€22002
1c2c5c10c20c50c€1€22001
1c2c5c10c20c50c€1€22000
1c2c5c10c20c50c€1€21999
سیستم پولی: 1 یورو = 100 سنت
1c - 1 سنت
2c - 2 سنت
5c - 5 سنت
10c - 10 سنت
20c - 20 سنت
50c - 50 سنت
€1 - 1 یورو
€2 - 2 یورو
uCoin