+

اسپانیا > شاه آلفونسو دوازدهم (1875 - 1885)

واریته
22
سال5c10c50c1₧2₧5₧10₧25₧سال
 -  - 50c1₧ - 5₧ - 25₧1885
 -  -  - 1₧2₧5₧ - 25₧1884
 -  -  - 1₧2₧5₧ - 25₧1883
 -  -  - 1₧2₧5₧ - 25₧1882
 -  - 50c1₧2₧5₧ - 25₧1881
 -  - 50c -  -  -  - 25₧1880
5c10c -  - 2₧5₧10₧25₧1879
5c10c -  -  - 5₧10₧25₧1878
5c10c -  -  - 5₧ - 25₧1877
 -  -  - 1₧ - 5₧ - 25₧1876
5c10c -  -  - 5₧ -  - 1875
سیستم پولی: 1 پزوتا = 100 سنتیمو
5c - 5 سنتیمو
10c - 10 سنتیمو
50c - 50 سنتیمو
1₧ - 1 پزوتا
2₧ - 2 پزوتا
5₧ - 5 پزوتا
10₧ - 10 پزوتا
25₧ - 25 پزوتا
uCoin