+

اسپانیا > ملکه ایزابل دوم (1864 - 1869)

واریته
72
سال½c1c2½c5c10c20c40c$1$2$4$10سال
½c1c2½c5c10c20c40c$1$2/Ag
$2/Au
$4$101868
½c1c2½c5c -  - 40c$1$2$4$101867
½c1c2½c5c10c20c40c$1$2$4$101866
 - 1c2½c5c10c20c40c$1$2/Ag
$2/Au
$4$101865
 -  -  -  -  -  - 40c$1 -  -  - 1864
سیستم پولی: 1 اسکودو - 100 سنتیمو = 1000 میلسیما
½c - ½ سنتیمو
1c - 1 سنتیمو
2½c - ½2 سنتیمو
5c - 5 سنتیمو
10c - 10 سنتیمو
20c - 20 سنتیمو
40c - 40 سنتیمو
$1 - 1 اسکودو
$2 - 2 اسکودو
$4 - 4 اسکودو
$10 - 10 اسکودو
uCoin