+

سورینام > جمهوری سورینام (1962 - 2003)

واریته
3
مجموعه ضرابخانه
×
سال1c5c10c25c100c1G250cسال
1c5c10c25c100c - 250c1989
1c5c10c25c100c - 250c1988
1c5c10c25c100c - 250c1987
1c5c10c25c -  -  - 1986
1c5c10c25c -  -  - 1985
1c -  -  -  -  -  - 1984
1c5c10c25c -  -  - 1982
1c5c -  -  -  -  - 1980
1c5c10c25c -  -  - 1979
1c5c10c -  -  -  - 1978
1c -  -  -  -  -  - 1977
1c5c10c25c -  -  - 1976
1c -  -  -  -  -  - 1975
1c - 10c25c -  -  - 1974
1c5c10c25c -  -  - 1972
 - 5c10c -  -  -  - 1971
1c -  -  -  -  -  - 1970
1c5c10c25c - 1G - 1966
1c5c10c25c - 1G - 1962
سیستم پولی: 1 گولدن (گیلدر) = 100 سنت
1c - 1 سنت
1c - 1 سنت
5c - 5 سنت
5c - 5 سنت
10c - 10 سنت
10c - 10 سنت
25c - 25 سنت
25c - 25 سنت
100c - 100 سنت
250c - 250 سنت
1G - 1 گولدن
uCoin