+

سورینام > جمهوری سورینام (2004 - 2017)

مجموعه ضرابخانه
×
سال1c5c10c25c100c250cسال
 -  -  -  - 100c - 2017
1c5c10c25c100c250c2015
1c5c10c25c100c - 2014
1c5c10c25c100c250c2012
1c5c10c25c100c250c2011
1c5c10c25c100c250c2010
1c5c10c25c100c250c2009
1c5c10c25c100c250c2008
1c5c10c25c100c250c2007
1c5c10c25c100c250c2006
1c5c10c25c100c250c2005
1c5c10c25c100c250c2004
سیستم پولی: 1 دلار = 100 سنت
1c - 1 سنت
5c - 5 سنت
10c - 10 سنت
25c - 25 سنت
100c - 100 سنت
250c - 250 سنت
uCoin