+

سوازیلند > شاه مساواتی سوم (1986 - 2018)

سال1c5c10c20c50cE1E2E5سال
 -  - 10c20c50cE1E2E52015
 - 5c10c20c/S
20c/L
50cE1 -  - 2011
 - 5c -  -  -  - E2 - 2010
 - 5c10c -  - E1E2 - 2009
 - 5c -  -  - E1E2 - 2008
 - 5c10c - 50c -  -  - 2007
 - 5c10c -  -  -  -  - 2006
 - 5c10c20c50cE1E2 - 2005
 - 5c10c20c50cE1E2E52003
 - 5c10c20c - E1 -  - 2002
 - 5c10c20c50c -  -  - 2001
 - 5c10c20c -  -  -  - 2000
 - 5c -  -  -  -  - E51999
 - 5c10c20c50cE1E2E51998
 - 5c10c20c50cE1E2E51996
1c5c10c -  - E1E2E51995
 -  -  -  - 50c -  -  - 1993
 - 5c10c -  - E1 -  - 1992
1c/Br
1c/St
5c10c20c50cE1 -  - 1986
سیستم پولی: 1 لیلانگنی = 100 سنت
1c - 1 سنت
5c - 5 سنت
10c - 10 سنت
20c - 20 سنت
50c - 50 سنت
E1 - 1 لیلانگنی
E2 - 2 امالانگنی
E5 - 5 امالانگنی
uCoin