+

سوئد > شاه گوستاو آدولف ششم (1950 - 1973)

واریته
10
سال1o2o5o10o25o50o1KR2KR5KRسال
 -  - 5o10o25o50o1KR - 5KR1973
 -  - 5o10o25o50o1KR - 5KR1972
1o2o5o10o25o50o1KR2KR5KR1971
1o2o5o10o25o50o1KR2KR - 1970
1o2o5o10o25o50o1KR2KR - 1969
1o2o5o10o25o50o1KR/Ag
1KR/CuNi
2KR - 1968
1o2o5o10o25o50o1KR -  - 1967
1o2o5o10o25o50o1KR2KR - 1966
1o2o5o10o25o50o1KR2KR - 1965
1o2o5o10o25o50o1KR2KR - 1964
1o2o5o10o25o50o1KR2KR - 1963
1o2o5o10o/Ag
10o/CuNi
25o50o1KR -  - 1962
1o2o5o10o25o50o1KR2KR - 1961
1o2o5o10o25o - 1KR -  - 1960
1o2o5o10o25o - 1KR2KR - 1959
1o2o5o10o25o50o1KR2KR - 1958
1o2o5o10o25o50o1KR2KR - 1957
1o2o5o10o25o50o1KR2KR - 1956
1o2o5o10o25o50o1KR2KR5KR1955
1o2o5o10o25o50o1KR2KR5KR1954
1o2o5o10o25o50o1KR2KR - 1953
1o2o5o10o25o50o1KR2KR - 1952
سیستم پولی: 1 کرون = 100 اوره
1o - 1 اوره
2o - 2 اوره
5o - 5 اوره
10o - 10 اوره
25o - 25 اوره
50o - 50 اوره
1KR - 1 کرون
2KR - 2 کرونور
5KR - 5 کرونور
uCoin