+

تایلند > شاه رامای هشتم (1937 - 1946)

سال½s1s5s10s20s25s50sسال
 -  - 5s/new
5s/old
10s/new
10s/old
 - 25s/new
25s/old
50s/new
50s/old
๒๔๘๙๒๔๘๙
 -  - 5s10s20s -  - ๒๔๘๘๒๔๘๘
 - 1s5s10s -  -  - ๒๔๘๗๒๔๘๗
 - 1s5s10s20s -  - ๒๔๘๕๒๔๘๕
 - 1s5s10s -  -  - ๒๔๘๔๒๔๘๔
 - 1s -  -  -  -  - ๒๔๘๒๒๔๘๒
½s -  -  -  -  -  - ๒๔๘๐๒๔๘๐
سیستم پولی: 1 بات = 100 ساتانگ
½s - ½ ساتانگ
1s - 1 ساتانگ
5s - 5 ساتانگ
10s - 10 ساتانگ
20s - 20 ساتانگ
25s - 25 ساتانگ
50s - 50 ساتانگ
uCoin