+

امپراطوری عثمانی > سلطان عبدالحمید دوم (1876 - 1908)

واریته
283
سال
سال5p10p20p1Kr2Kr5Kr10Kr12½Kr20Kr25Kr50Kr100Kr500Krسال
5p/Ag
5p/Cu
10p20p/new
20p/old
1Kr/old
1Kr/Murad
1Kr/new
2Kr/new
2Kr/old
5Kr/murad
5Kr/new
5Kr/old
10Kr/new
10Kr/old
12½Kr20Kr/hamid
20Kr/murad
25Kr/murad
25Kr/new
25Kr/new★
25Kr/old
50Kr/murad
50Kr/new
50Kr/new★
50Kr/old
100Kr/murad
100Kr/new
100Kr/new★
100Kr/old
500Kr/b
500Kr/old
500Kr/s
١٢٩٣١٢٩٣
سیستم پولی: 1 لیره = 100 کوروس = 4000 پاره
5p - 5 پارا
10p - 10 پارا
20p - 20 پارا
1Kr - 1 کوروس
2Kr - 2 کوروس
5Kr - 5 کوروس
10Kr - 10 کوروس
12½Kr - ½12 کوروس
20Kr - 20 کوروس
25Kr - 25 کوروس
50Kr - 50 کوروس
100Kr - 100 کوروس
500Kr - 500 کوروس
uCoin