+

جزایر تورکس و کایکوس > ملکه الیزابت دوم (1969 - 2015)

مجموعه ضرابخانه
×
سال¼C½C1Cسال
 -  - 1C1986
¼C½C - 1981
 -  - 1C1977
 -  - 1C1976
 -  - 1C1975
 -  - 1C1969
¼C - ¼ کرون
½C - ½ کرون
1C - 1 کرون
uCoin