+

امارات متحده عربی > امارات متحده (1973 - 2017)

واریته
ترتیب: سال
سال1f5f10f25f50f1Dسال
 -  - 10f25f50f - ٢٠١٧٢٠١٧
 - 5f - 25f - 1D٢٠١٤٢٠١٤
 -  -  -  - 50f - ٢٠١٣٢٠١٣
 -  -  -  -  - 1D٢٠١٢٢٠١٢
 -  - 10f25f -  - ٢٠١١٢٠١١
 -  -  - 25f50f1D٢٠٠٧٢٠٠٧
1f5f10f25f50f1D٢٠٠٥٢٠٠٥
 - 5f10f -  -  - ٢٠٠١٢٠٠١
 -  -  - 25f50f1D١٩٩٨١٩٩٨
1f -  -  -  -  - ١٩٩٧١٩٩٧
 - 5f10f25f -  - ١٩٩٦١٩٩٦
 -  -  - 25f50f1D١٩٩٥١٩٩٥
 -  -  - 25f -  - ١٩٩٠١٩٩٠
1f5f10f25f50f1D١٩٨٩١٩٨٩
1f5f10f25f50f1D١٩٨٨١٩٨٨
 - 5f10f25f50f1D١٩٨٧١٩٨٧
 -  -  - 25f - 1D١٩٨٦١٩٨٦
 -  - 10f25f50f1D١٩٨٤١٩٨٤
 -  -  - 25f -  - ١٩٨٣١٩٨٣
 - 5f10f25f50f1D١٩٨٢١٩٨٢
1f -  -  -  -  - ١٩٧٥١٩٧٥
1f5f10f25f50f1D١٩٧٣١٩٧٣
سیستم پولی: 1 درهم = 100 فلس
1f - 1 فلس
5f - 5 فلس
10f - 10 فلس
25f - 25 فلس
50f - 50 فلس
1D - 1 درهم
uCoin