+

بریتانیا > شاه جرج چهارم (1820 - 1830)

واریته
10
سال⅓f½f¼d½d1d6d1s2s6d5s½S1Sسال
 - ½f¼d -  -  -  -  -  -  - 1S1830
 -  - ¼d -  - 6d1s2s6d -  - 1S1829
 - ½f¼d -  - 6d - 2s6d - ½S1S1828
⅓f - ¼d½d1d6d1s -  - ½S1S1827
 -  - ¼d/new
¼d/old
½d1d6d/new
6d/old
1s2s6d - ½S1S1826
 -  - ¼d½d1d6d1s/new
1s/old
2s6d - ½S1S/new
1S/old
1825
 -  -  -  -  - 6d1s2s6d - ½S1S1824
 -  - ¼d -  -  - 1s2s6d/new
2s6d/old
 - ½S1S1823
 -  - ¼d -  -  -  -  - 5s - 1S1822
 -  - ¼d -  - 6d1s2s6d5s½S1S1821
 -  -  -  -  -  -  - 2s6d -  -  - 1820
سیستم پولی: 1 پوند = 4 کرون = 10 فلورین = 20 شیلینگ = 240 پنس = 960 فارتینگ
⅓f - ⅓ فارتینگ
½f - فارتینگ ½
¼d - 1 فارتینگ
½d - ½ پنی
1d - 1 پنی
6d - 6 پنس
1s - 1 شیلینگ
2s6d - ½ کرون
5s - 1 کرون
½S - ½ سورین
1S - 1 سورین
uCoin