+

بریتانیا > شاه جرج پنجم (1910 - 1936)

واریته
8
مجموعه ضرابخانه
×
سال⅓f¼d½d1d3d6d1s2s2s6d5s£½£1سال
 - ¼d½d1d3d6d1s2s2s6d5s -  - 1936
 - ¼d½d1d3d6d1s2s2s6d -  -  - 1935
 - ¼d½d1d3d6d1s - 2s6d5s -  - 1934
 - ¼d½d - 3d6d1s2s2s6d5s -  - 1933
 - ¼d½d1d3d6d1s2s2s6d5s -  - 1932
 - ¼d½d1d3d6d1s2s2s6d5s -  - 1931
 - ¼d½d1d3d6d1s2s2s6d5s -  - 1930
 - ¼d½d1d - 6d1s2s2s6d5s -  - 1929
 - ¼d½d1d3d6d1s2s2s6d5s -  - 1928
 - ¼d½d1d - 6d1s/new
1s/old
2s2s6d5s -  - 1927
 - ¼d½d1d3d6d1s2s2s6d -  -  - 1926
 - ¼d½d - 3d6d1s2s2s6d -  - £11925
 - ¼d½d -  - 6d1s2s2s6d -  -  - 1924
 - ¼d½d -  - 6d1s2s2s6d -  -  - 1923
 - ¼d½d1d3d6d1s2s2s6d -  -  - 1922
 - ¼d½d1d3d6d1s2s2s6d -  -  - 1921
 - ¼d½d1d3d6d1s2s2s6d -  -  - 1920
 - ¼d½d1d3d6d1s2s2s6d -  -  - 1919
 - ¼d½d1d3d6d1s2s2s6d -  -  - 1918
 - ¼d½d1d3d6d1s2s2s6d -  - £11917
 - ¼d½d1d3d6d1s2s2s6d -  - £11916
 - ¼d½d1d3d6d1s2s2s6d - £½£11915
 - ¼d½d1d3d6d1s2s2s6d - £½£11914
⅓f¼d½d1d3d6d1s2s2s6d - £½£11913
 - ¼d½d1d3d6d1s2s2s6d - £½£11912
 - ¼d½d1d3d6d1s2s2s6d - £½£11911
سیستم پولی: 1 پوند = 4 کرون = 10 فلورین = 20 شیلینگ = 240 پنس = 960 فارتینگ
⅓f - ⅓ فارتینگ
¼d - 1 فارتینگ
½d - ½ پنی
1d - 1 پنی
3d - 3 پنس
6d - 6 پنس
1s - 1 شیلینگ
2s - شیلینگ (فلورین) 2
2s6d - ½ کرون
5s - 1 کرون
£½ - ½ پوند (نیم سورین)
£1 - 1 پاوند (سورین)
uCoin