+

اروگوئه > پزو اروگوئه (1994 - 2018)

واریته
2
سال10c20c50c$1$2$5$10سال
 -  -  -  -  -  - $102015
 -  -  -  - $2$5$102014
 -  -  - $1$2 -  - 2012
 -  -  - $1$2$5$102011
 -  - 50c -  - $5 - 2008
 -  -  - $1$2 -  - 2007
 -  - 50c$1 - $5 - 2005
 -  -  -  -  - $5 - 2003
 -  - 50c -  -  -  - 2002
 -  -  -  -  -  - $102000
 -  - 50c$1$2 -  - 1998
10c20c50c$1$2 -  - 1994
سیستم پولی: 1 پزو = 100 سنتسیمو
10c - 10 سنتسیمو
20c - 20 سنتسیمو
50c - 50 سنتسیمو
$1 - 1 پزو
$2 - 2 پزو
$5 - 5 پزو
$10 - 10 پزو
uCoin