+

اروگوئه > پزو جدید (1975 - 1993)

سال1c2c5c10c20c50cN$1N$5N$10N$50N$100N$200N$500سال
 -  -  -  -  -  - N$1N$5N$10N$50N$100N$200N$5001989
 -  -  - 10c20c50c - N$5N$10 -  -  -  - 1981
 -  -  -  -  -  - N$1N$5 -  -  -  -  - 1980
 - 2c5c10c20c - N$1 -  -  -  -  -  - 1978
1c2c5c10c20c50cN$1 -  -  -  -  -  - 1977
 -  -  - 10c20c50cN$1 -  -  -  -  -  - 1976
سیستم پولی: 1 پزو = 100 سنتسیمو
1c - 1 سنتسیمو
2c - 2 سنتسیمو
5c - 5 سنتسیمو
10c - 10 سنتسیمو
20c - 20 سنتسیمو
50c - 50 سنتسیمو
N$1 - 1 پزو جدید
N$5 - 5 پزو جدید
N$10 - 10 پزو جدید
N$50 - 50 پزو جدید
N$100 - 100 پزو جدید
N$200 - 200 پزو جدید
N$500 - 500 پزو جدید
uCoin