+

اروگوئه > پزو (1862 - 1974)

واریته
10
سال1c2c4c5c10c20c25c50c$1$5$10$20$50$100سال
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - $1001973
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - $20$50 - 1970
 -  -  -  -  -  -  -  - $1$5$10 -  -  - 1969
 -  -  -  -  -  -  -  - $1$5$10 -  -  - 1968
 -  -  -  -  - 20c - 50c$1$5$10 -  -  - 1965
 - 2c - 5c10c - 25c50c$1 -  -  -  -  - 1960
 -  -  -  - 10c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1959
 -  -  -  -  - 20c -  -  -  -  -  -  -  - 1954
1c2c - 5c10c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1953
 - 2c - 5c -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1951
 - 2c - 5c -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1949
 - 2c - 5c -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1948
 - 2c - 5c -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1947
 - 2c - 5c -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1946
 - 2c -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1945
 - 2c - 5c -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1944
 - 2c -  -  -  -  - 50c -  -  -  -  -  - 1943
 -  -  -  -  - 20c -  - $1 -  -  -  -  - 1942
 - 2c - 5c -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1941
1c2c - 5c10c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1936
 -  -  -  - 10c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1930
1c2c - 5c -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1924
 -  -  -  -  - 20c -  -  -  -  -  -  -  - 1920
 -  -  -  -  -  -  - 50c$1 -  -  -  -  - 1917
 -  -  -  -  -  -  - 50c -  -  -  -  -  - 1916
1c2c - 5c -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1909
1c2c - 5c -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1901
 -  -  -  -  -  -  -  - $1 -  -  -  -  - 1895
 -  -  -  -  -  -  - 50c -  -  -  -  -  - 1894
 -  -  -  - 10c20c - 50c$1 -  -  -  -  - 1893
 -  -  -  -  -  -  -  - $1 -  -  -  -  - 1878
 -  -  -  - 10c20c - 50c$1 -  -  -  -  - 1877
1c2c4c -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1869
سیستم پولی: 1 پزو = 100 سنتسیمو
1c - 1 سنتسیمو
2c - 2 سنتسیمو
4c - 4 سنتسیمو
5c - 5 سنتسیمو
10c - 10 سنتسیمو
20c - 20 سنتسیمو
25c - 25 سنتسیمو
50c - 50 سنتسیمو
$1 - 1 پزو
$5 - 5 پزو
$10 - 10 پزو
$20 - 20 پزو
$50 - 50 پزو
$100 - 100 پزو
uCoin