+

ایالات متحده آمریکا > ایالات متحده آمریکا (1951 - 1980)

واریته
357
سال10¢25¢50¢$1سال
10¢25¢50¢$11980
10¢25¢50¢$11979
10¢25¢50¢$11978
10¢25¢50¢$11977
10¢ -  -  - 1976
10¢ -  -  - 1975
10¢25¢50¢$11974
10¢25¢50¢$11973
10¢25¢50¢$11972
10¢25¢50¢$11971
10¢25¢50¢ - 1970
10¢25¢50¢ - 1969
10¢25¢50¢ - 1968
10¢25¢50¢ - 1967
10¢25¢50¢ - 1966
10¢25¢50¢ - 1965
10¢25¢50¢ - 1964
10¢25¢50¢ - 1963
10¢25¢50¢ - 1962
10¢25¢50¢ - 1961
10¢25¢50¢ - 1960
10¢25¢50¢ - 1959
10¢25¢50¢ - 1958
10¢25¢50¢ - 1957
10¢25¢50¢ - 1956
10¢25¢50¢ - 1955
10¢25¢50¢ - 1954
10¢25¢50¢ - 1953
10¢25¢50¢ - 1952
10¢25¢50¢ - 1951
سیستم پولی: 1 دلار = 100 سنت
 - 1 سنت
 - 5 سنت
10¢ - 1 دایم
25¢ - ¼ دلار
50¢ - ½ دلار
$1 - 1 دلار
uCoin