+

ازبکستان > جمهوری ازبکستان (1994 - 2018)

واریته
6
سال1t3t5t10t20t50t1S5S10S50S100S200S500Sسال
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 50S100S200S500S2018
 -  -  -  -  -  -  - 5S10S -  -  -  - 2001
 -  -  -  -  -  - 1S - 10S -  -  -  - 2000
 -  -  -  -  -  - 1S5S10S -  -  -  - 1999
 -  -  -  -  -  - 1S5S10S -  -  -  - 1998
 -  -  -  -  -  - 1S5S10S -  -  -  - 1997
1t3t5t10t
10t/∙∙∙
20t
20t/∙∙∙
50t
50t/∙∙∙
 -  -  -  -  -  -  - 1994
سیستم پولی: 1 سوم = 100 تی یین
1t - 1 تی یین
3t - 3 تی یین
5t - 5 تی یین
10t - 10 تی یین
20t - 20 تی یین
50t - 50 تی یین
1S - 1 سوم
5S - 5 سوم
10S - 10 سوم
50S - 50 سوم
100S - 100 سوم
200S - 200 سوم
500S - 500 سوم
uCoin