+

ازبکستان > جمهوری ازبکستان (1994 - 2011)

واریته
ترتیب: سال
سال1t3t5t10t20t50t1S5S10Sسال
 -  -  -  -  -  -  - 5S10S2001
 -  -  -  -  -  - 1S - 10S2000
 -  -  -  -  -  - 1S5S10S1999
 -  -  -  -  -  - 1S5S10S1998
 -  -  -  -  -  - 1S5S10S1997
1t3t5t10t
10t/∙∙∙
20t
20t/∙∙∙
50t
50t/∙∙∙
 -  -  - 1994
سیستم پولی: 1 سوم = 100 تی یین
1t - 1 تی یین
3t - 3 تی یین
5t - 5 تی یین
10t - 10 تی یین
20t - 20 تی یین
50t - 50 تی یین
1S - 1 سوم
5S - 5 سوم
10S - 10 سوم
uCoin