+

واتیکان سیتی > اتحادیه اروپا (یورو) (2002 - 2018)

مجموعه ضرابخانه
×
سال1c2c5c10c20c50c€1€2سال
1c2c5c10c20c50c€1€22018
1c2c5c10c20c50c€1€22017
1c2c5c10c20c50c€1€22016
1c2c5c10c20c50c€1€22015
1c2c5c10c20c50c€1€22014
1c2c5c10c20c50c€1€22013
1c2c5c10c20c50c€1€22012
1c2c5c10c20c50c€1€22011
1c2c5c10c20c50c€1€22010
1c2c5c10c20c50c€1€22009
1c2c5c10c20c50c€1€22008
1c2c5c10c20c50c€1€22007
1c2c5c10c20c50c€1€22006
1c/Paul
1c/SV
2c/Paul
2c/SV
5c/Paul
5c/SV
10c/Paul
10c/SV
20c/Paul
20c/SV
50c/Paul
50c/SV
€1/Paul
€1/SV
€2/Paul
€2/SV
2005
1c2c5c10c20c50c€1€22004
1c2c5c10c20c50c€1€22003
1c2c5c10c20c50c€1€22002
سیستم پولی: 1 یورو = 100 سنت
1c - 1 euro cent
2c - 2 euro cent
5c - 5 euro cent
10c - 10 euro cent
20c - 20 euro cent
50c - 50 euro cent
€1 - 1 یورو
€2 - 2 یورو
uCoin