+

واتیکان سیتی > پاپ پیوس دوازدهم (1939 - 1958)

واریته
12
مجموعه ضرابخانه
×
سال5c10c20c50cL1L2L5L10L20L50L100L500سال
 -  -  -  - L1L2L5L10L20L50L100/Au
L100/St
L500MCMLVIIIMCMLVIII
 -  -  -  - L1L2L5L10L20L50L100 - MCMLVIIMCMLVII
 -  -  -  - L1L2L5L10 - L50L100 - MCMLVIMCMLVI
 -  -  -  - L1L2L5L10 - L50L100/Au
L100/St
 - MCMLVMCMLV
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - L100 - MCMLIVMCMLIV
 -  -  -  - L1L2L5L10 -  - L100 - MCMLIIIMCMLIII
 -  -  -  - L1L2L5L10 -  - L100 - MCMLIIMCMLII
 -  -  -  - L1L2L5L10 -  - L100 - MCMLIMCMLI
 -  -  -  - L1L2L5L10 -  - L100 - 1950
 -  -  -  - L1L2L5L10 -  - L100 - MCMXLIXMCMXLIX
 -  -  -  - L1L2L5L10 -  - L100 - MCMXLVIIIMCMXLVIII
 -  -  -  - L1L2L5L10 -  - L100 - MCMXLVIIMCMXLVII
5c10c20c50cL1L2L5L10 -  - L100 - MCMXLVIMCMXLVI
5c10c20c50cL1L2L5L10 -  - L100 - MCMXLVMCMXLV
5c10c20c50cL1L2L5L10 -  - L100 - MCMXLIVMCMXLIV
5c10c20c50cL1L2L5L10 -  - L100 - MCMXLIIIMCMXLIII
5c10c20c50cL1L2L5L10 -  - L100 - MCMXLIIMCMXLII
5c10c20c50cL1L2L5L10 -  -  -  - MCMXLIMCMXLI
5c10c20c50cL1L2L5L10 -  -  -  - MCMXLMCMXL
5c10c20c50cL1L2L5L10 -  -  -  - MCMXXXIXMCMXXXIX
سیستم پولی: 1 لیره = 100 سنتسیمی
5c - 5 سنتسیمی
10c - 10 سنتسیمی
20c - 20 سنتسیمی
50c - 50 سنتسیمی
L1 - 1 لیره
L2 - 2 لیره
L5 - 5 لیره
L10 - 10 لیره
L20 - 20 لیره
L50 - 50 لیره
L100 - 100 لیره
L500 - 500 لیره
uCoin