+

واتیکان سیتی > پاپ پیوس یازدهم (1929 - 1938)

سال5c10c20c50cL1L2L5L10L100سال
5c10c20c50cL1L2L5L10L1001937
5c10c20c50cL1L2L5L10L1001936
5c10c20c50cL1L2L5L10L1001935
5c10c20c50cL1L2L5L10L1001934
5c10c20c50cL1L2L5L10L1001933
5c10c20c50cL1L2L5L10L1001932
5c10c20c50cL1L2L5L10L1001931
5c10c20c50cL1L2L5L10L1001930
5c10c20c50cL1L2L5L10L1001929
سیستم پولی: 1 لیره = 100 سنتسیمی
5c - 5 سنتسیمی
10c - 10 سنتسیمی
20c - 20 سنتسیمی
50c - 50 سنتسیمی
L1 - 1 لیره
L2 - 2 لیره
L5 - 5 لیره
L10 - 10 لیره
L100 - 100 لیره
uCoin