+

ونزوئلا > جمهوری بولیواری (2000 - 2006)

سال10Bs20Bs50Bs100Bs500Bs1000Bsسال
 -  -  -  -  - 1000Bs2005
10Bs20Bs50Bs100Bs500Bs - 2004
10Bs20Bs50Bs100Bs -  - 2002
10Bs/Ni
10Bs/Zn
20Bs/Ni
20Bs/Zn
50Bs100Bs -  - 2001
10Bs20Bs50Bs -  -  - 2000
سیستم پولی: 1 بولیوار = 100 سنتیمو
10Bs - 10 بولیوار
20Bs - 20 بولیوار
50Bs - 50 بولیوار
100Bs - 100 بولیوار
500Bs - 500 بولیوار
1000Bs - 1000 بولیوار
uCoin